natuur


Een infrastructureel project als de herinrichting van de N280 Roermond is ingrijpend voor flora en fauna. Daarom is in de voorbereidingsfase nauwkeurig onderzocht welke dieren, planten en bomen op en rond het traject van N280 voorkomen. Zodoende weten we precies welke maatregelen we moeten nemen op basis van de Wet Natuurbescherming. Natuur die verloren gaat, compenseren we. Hierdoor krijgt de vernieuwde N280 Roermond straks een mooie groene uitstraling.

Flora en fauna

Op en rond het tracé van de N280 Roermond komen op dit moment enkele beschermde dier- en plantensoorten voor, zoals de rivierdonderpad, de wilde marjolein en het rapunzelklokje. De meeste soorten zullen weinig hinder ondervinden van de herinrichting van de N280. De werkzaamheden tasten hun woon-, leefgebied of populatie niet aan. Waar ze dat wel dreigen te doen, passen we onze werkwijze aan. Dat doen we volgens de geldende regels en afspraken op het gebied van natuurbescherming. Voor de das en de gewone dwergvleermuis nemen we extra beschermingsmaatregelen.

Das

Op de plek van de toekomstige toerit van de Sint Wirosingel naar de N280 is een bij-burcht van de das gevonden. Door de aanleg van de nieuwe toerit verdwijnt deze verblijfplaats. Ook een deel van de dassenwissels, die een das graaft om zichzelf te verplaatsen, komt te vervallen. Natuurorganisatie Das en Boom heeft met ons een nieuw onderkomen voor de das gecreëerd: een kunstmatige burcht. Daarnaast komen er dassenpassages die onder de N280 en de Sint Wirosingel liggen. Hiermee kan de das veilig onder de N280 door en vrij bewegen in zijn leefgebied.

Om de omgeving veilig en voedzaam te maken, zijn er hagen, grassen, struiken en (fruit)bomen geplant in de buurt van de nieuwe burcht.  De das heeft het nieuwe leefgebied al ontdekt en maakt geen gebruik meer van de bijburcht.

Aanleg dassenburcht
De nieuwe dassenburcht nabij de Sint Wirosingel.

Gewone dwergvleermuis

Om ruimte te maken voor de vernieuwingen zijn langs de N280 en de Schipperswal in 2018 bomen gekapt. Deze dienden echter als oriëntatiepunt en voedselgebied voor de gewone dwergvleermuis die in deze buurt verblijft. Ter compensatie hebben we een alternatieve verblijfplaats voor de gewone dwergvleermuis gebouwd. Dit vleermuishotel staat tussen de Venloseweg en de N280 en is 6 meter hoog.

Vleermhuishotel 2
Het vleermuishotel dat staat tussen de Venloseweg en de N280.

Naast de bouw van dit ‘hotel’ nemen we nog meer beschermende maatregelen voor de gewone dwergvleermuis. Zo blijft de monumentale kastanjeboom staan die als oriëntatiepunt op hun vliegroute vanaf de Pastoorswal dient. We creëren daarnaast een oversteek voor vleermuizen over de N280. Daarmee vergroten we het leefgebied.

Vissen

Een onderdeel van de reconstructie van de N280 Roermond is het ophogen van de Looskade. We maken de kadevoorziening tot 1,5 meter hoger dan hij nu is. Deze werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor vissen in de Maas en Roer. Het gaat dan met name om de rivierdonderpad en trekvissen, zoals de rivierprik, de zeeprik en de Atlantische zalm.

Ieder jaar trekken zij langs de oevers van de Maas naar de Roer om daar te paaien. Verstoring van deze trek kan gevolgen hebben voor de voortplanting. Daarom nemen we maatregelen om migrerende vissoorten tijdens de voorjaars- en najaarstrek van migrerende vissoorten zo min mogelijk te verstoren. Het gaat om de periodes januari - mei en september - oktober.

Mogelijk trekkingsgebied Rivierprik Zeeprik
De Maas en de Roer

Natuurcompensatie

Natuur die verloren gaat bij de herinrichting van de N280 Roermond compenseren we. Dat betekent dat we in de omgeving nieuwe bomen planten. Dat doen we aan het eind van het project.

De nieuwe aanplant bestaat uit verschillende soorten, zoals de haagbeuk, zomereik en wilg. Hierdoor neemt de diversiteit en de kwaliteit van het bomenbestand binnen de gemeente Roermond toe. De nieuwe beplanting komt onder meer in groene zones langs de N280 Roermond. Richting de A73 komt aan beide kanten de huidige structuur van bomenrijen terug.

Waterbuffer

Een bijzonder element binnen het project is de ondergrondse waterbuffer, die ter hoogte van het Designer Outlet Roermond komt. Regenwater uit de nieuwe verdiepte liggingen van de N280 en de Mijnheerkensweg wordt tijdelijk opgevangen en vertraagd afgevoerd naar de Maas. Bovenop deze waterbuffer staat straks beplanting, zodat de groene uitstraling van dit gebied behouden blijft.

Visualisatie waterbuffer
Een impressie van het toekomstig groengebied bij de waterbuffer.